Selamat Datang Ke Blog Cikgu Shidah.Kita berkongsi maklumat disini.Cikgu harap kamu dapat membuat latihan-latihan yang cikgu beri. Sebarang pertanyaan kemukakan di Bertanya Cikgu

Monday, October 17, 2011

Laporan Kajian Tindakan

Contoh Laporan Kajian Tindakan dari http://kajiantindakanpontian.blogspot.com
LAPORAN KAJIAN TINDAKAN
MATEMATIK

MENINGKATKAN PENGUASAAN PELAJAR DALAM PENDARABAN NOMBOR NEGATIF MENGGUNAKAN KAEDAH KAWAN-BAIK DAN TAK KAWAN-TAK BAIK

Oleh

Suhizulhisam Bin Keliwon
Ariff Anuar Bin Melan
Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan Nanas,
Jalan Sawah,
81500 Pekan Nanas ,
Johor.

MAC 2007

ABSTRAK
Kajian Ini dijalankan bertujuan untuk mengenalpasti serta kaedah untuk mengatasi masaalah yang dihadapi oleh pelajar Tingkatan 3 Biru dalam subtopik Pendaraban Nombor Negatif. Seramai 34 orang pelajar didalam kelas tersebut, namun kajian ini hanya ditumpukan kepada 15 orang pelajar sahaja kerana tahap kefahaman kelas ini amat lemah jika dibandingkan dengan kelas-kelas lain. Pemilihan pelajar ini adalah berdasarkan peperiksaan akhir tahun 2006, temubual, ujian pra serta buku latihan mereka. Hasil tinjauan mendapati pelajar mempunyai kesukaran untuk menyatakan hasil darab yang melibatkan nombor negatif, memberikan jawapan positif atau negatif. Perancangan tindakan adalah menggunakan kaedah padanan dan hasil daripada kehidupan seharian mereka. Murid akan didedahkan dengan kaedah “Kawan – Baik” dan “Tak Kawan – Tak Baik”. Teknik ini akan dijalankan selama 80 minit dan dijangkakan akan selesai dalam tempoh 8 minggu. Keputusan ujian pos menunjukkan peningkatan pelajar dalam menyatakan tanda yang sebenar. Namun pelajar masih mempunyai kelemahan dalam mendarab.

1. REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU
Mata pelajaran Matematik adalah mata pelajaran teras dalam sistem pendidikan di Malaysia. Semasa peperiksaan akhir tahun 2006, terdapat pelajar yang tidak dapat menguasaai konsep asas nombor negatif. Hampir keseluruhan pelajar dari Tingkatan 2 Biru gagal menyatakan tanda dengan tepat hasil dari daraban yang melibatkan nombor negatif.
Topik nombor negatif ini akan digunakan dalam topik lain semasa di tingkatan tiga seperti ungkapan algebra dan soalan PMR kertas 2, banyak berkaitan dengan nombor negatif . Apabila dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, pelajar sering tidak dapat menyatakan tanda yang tepat. Pelajar hanya meneka dan tidak dapat menyatakan mengapa tanda tersebut bertukar.
Pelajar memberi ulasan, bahawa penyelesaian melibatkan nombor negatif amat sukar dilaksanakan. Guru-guru juga memberikan respons yang serupa apabila mendapati pelajar amat sukar menyelesaikan masaalah melibatkan penggunaan nombor negatif. Pelajar sering melakukan kesilapan yang serupa setiap kali melibatkan soalan melibatkan penggunaan nombor negatif. Pelajar juga memberikan alasan amat sukar untuk mengingati rumus atau konsep yang penting dalam Matematik.
Topik ini dirasakan penting kerana pelajar akan menduduki peperiksaan PMR pada 2007 dan SPM 2009. Pentingnya mengaitkan keadaan persekitaran peajar itu sendiri dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Pelajar menghadapi kesukaran untuk mengingati formula, dengan itu mengaitkan sesuatu formula dengan persekitaran mereka adalah lebih mudah.

2. ISU KEPRIHATINAN
Sebenarnya banyak masalah yang dihadapi oleh pelajar Tingkatan 3 Biru dalam mata pelajaran Matematik. Kajian ini hanya memfokuskan tentang masalah pelajar yang tidak dapat menguasai penggunaan nombor negatif dalam operasi darab. Kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar adalah :-
a) Kesilapan dalam menyatakan tanda yang betul.
b) Pelajar menggunakan padanan yang salah dalam operasi darab dan bahagi bagi nombor negatif.
Topik ini boleh dikatakan mudah jika pelajar dapat memahami konsep asas Matematik. Namun bagi pelajar ini, mereka lebih mudah untuk mengingati sesustu perkara yang berkaitan atau hampir dengan kehidupan seharian mereka. 
Saya yakin dengan mempelbagaikan kaedah Pengajaran dan Pembelajaran, pelajar akan lebih berminat untuk belajar. Dengan menerapkan kaedah yang mudah untuk mereka ingati serta berkait rapat dengan kehidupan seharian mereka, adalah lebih mudah untuk mereka belajar.Minat setiap kumpulan pelajar adalah berbeza. 
Dengan itu, amatlah diharapkan kajian ini dapat membantu meletakkan tanda yang betul terhadap setiap penyelesaian masalah yang melibatkan nombor negatif. 

3. OBJEKTIF KAJIAN
Selepas kajian ini disempurnakan, adalah diharapkan pelajar yang telibat dapat mencapai tahap minimum yang ditetapkan dalam objektif yang dinyatakan. Penguasaan pelajar terhadap penggunaan nombor negatif akan dipertingkatkan. Keyakinan pelajar juga akan bertambah apabila menyelasaikan masaalah melibatkan penggunaan nombor negatif.

i) Objektif Am
Meningkatkan penguasaan pelajar dalam pendaraban nombor negatif menggunakan kaedah “Kawan – Baik” dan “Tak Kawan - Tak Baik”.

ii) Objektif Khusus
Secara khususnya kajian tindakan akan memberi manfaat kepada pelajar dan guru.
• Pelajar dapat menyatakan tanda negatif atau positif pada jawapan akhir.
• Pelajar dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor negatif dalam kertas 2 PMR.
• Guru dapat mempelbagaikan kaedah mengajar di dalam kelas.
• Menjawab sekurang-kurangnya 70% betul dalam Ujian Post yang dijalankan.
• Mengubah persepsi pelajar dari kelas lemah mengenai pengajaran dan pembelajaran matematik.

4. KUMPULAN SASARAN
Kajian ini akan melibatkan sebahagian daripada 34 orang pelajar Tingkatan 3 Biru yang keseluruhannya terdiri dari pelajar melayu. Pelajar tesebut akan disaring berdasarkan daripada temubual dan hasil pemerhatian yang dijalankan. Ini kerana terdapat pelajar yang yang teramat lemah dan tidak boleh membaca. Selepas saringan dilakukan, hanya 15 orang pelajar sahaja yang terpilih.

5. PELAKSANAAN KAJIAN

i. Tinjauan Masalah
Tinjauan terhadap masalah mengenalpasti kelemahan mereka. Langkah pembetulan hanya dilakukan berdasarkan tinjauan yang dijalankan terhadap mereka. Tinjauan dilakukan adalah berdasarkan kepada beberapa cara :-
a) Pemerhatian 
Saya telah membuat pemerhatian ke atas pelajar semasa peperiksaan akhir tahun 2006. Didapati pelajar tidak dapat memberikan jawapan yang tepat semasa peperiksaan. Pelajar juga didapati kurang berminat sewaktu P&P dijalankan didalam kelas. Tumpuan mereka terhadap P&P amat kurang. Temubual dijalankan terhadap pelajar mengenai masaalah yang mereka hadapi semasa menjawab soalan peperiksaan dan P&P mendapati mereka lebih berminat jika pelajaran itu berkaitan dengan kehidupan seharian mereka. (Lampiran A)
b) Ujian Pra
Ujian pra diberikan kepada kumpulan sasaran untuk mengesan sejauh mana kefahaman mereka dalam tajuk pendaraban nombor negatif. Ianya juga digunakan untuk mengesan tentang masaalah sebenar yang mereka hadapi dalam menjawab soalan berkaitan pendaraban nombor negatif. Disini masaalah sebenar mereka adalah apabila melibatkan pendaraban dua nombor negatif. (rujuk lampiran ujian pra)
c) Buku Latihan dan Nota
.Buku latihan dan nota pelajar dilihat untuk melihat kesungguhan pelajar terhadap mata pelajaran Matematik. Didapati pelajar tidak berminat untuk mempelajari Matematik. Disini guru memainkan peranan untuk menjadikan P&P lebih menarik.
ii. Program “Kawan-Baik Tak Kawan-Tak Baik”.
Kaedah perlaksanaan
a) Pengajaran dijalankan menggunakan kaedah “Kawan-Baik Tak Kawan-Tak Baik”.
b) Memadankan gambar yang serupa atau tanda yang sama bagi setiap gambarajah yang dipaparkan. Padanan yang serupa bermakna Kawan (positif). Terdapat juga gambarajah yang tidak mempunyai padanan, maka untuk itu bermakna Tak Kawan (negatif)
c) Pelajar juga akan diberikan contoh berkaitan dengan kehidupan seharian dan dalam konteks Pengajian Islam dan Moral.
d) Ujian post diberikan untuk menguji tahap kefahaman pelajar terhadap kaedah yang telah digunakan. 

6. RUMUSAN PEMERHATIAN DAN PENILAIAN
Selepas menggunakan kaedah padanan gambar dan mengaitkan dengan kehidupan seharian mereka, saya telah menjalankan penilaian terhadap pelajar melalui ujian pos. Ujian ini diberikan beberapa hari selepas P&P dijalankan. Ini bertujuan untuk menentukan samaada mereka masih memahami apa yang telah mereka pelajari mengenai pendaraban nombor negatif. Soalan yang diberikan adalah sama cuma kedudukan yang berubah. Struktur soalan ujian pra dan ujian pos tidak banyak berbeza.
Hasil ujian pra mendapati pelajar mempunyai masaalah dalam menentukan tanda yang sesuai apabila melibatkan pendaraban nombor negatif. 11 daripada 15 pelajar yang menjawab soalan melibatkan pendaraban dua nombor negatif melakukan kesilapan. Untuk soalan yang lain, yang hanya melibatkan satu nombor negatif, semua pelajar memberikan jawapan yang tepat.
Ujian pos yang dijalanlan terhadap pelajar memberikan keputusan yang agan memberangsangkan. Semua pelajar yang hadir sewaktu P&P djijalankan dapat menjawab kesemua soalan dengan tepat. Hanya seorang pelajar sahaja yang masih melakukan kesalahan yang sama. Pelajar ini sebenarnya tidak hadir semasa P&P dijalankan. 

7. CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA
Hasil daripada dapatan dan pemerhatian semasa menjalankan kajian tersebut, beberapa cadangan untuk kajian seterusnya adalah seperti berikut.
a) Sebelum kaedah ini dijalankan, pelajar mestilah dapat menguasai pendaraban antara dua nombor. Ini bertujuan untuk mengurangkan kesilapan pelajar dalam mendarab dua nombor.
b) Guru boleh mengguna pakai kaedah “Kawan – Baik” dan “Tak Kawan – Tak Baik” dalam pengajaran mereka dan membuat pengubahsuaian mengikut tahap kefahaman pelajar.
c) Soalan juga perlu dirangka mengikut tahap kesukaran yang sesuai untuk pelajar.

No comments:

Post a Comment